+31(0)348 - 750540

U bent hier: Unisolve > Unisolve > Privacy statement

Privacy statement

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1-1-2014

Unisolve is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen in haar werkzaamheden (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden derhalve met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het is onmogelijk om onze dienstverlening te verrichten zonder daarbij bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle werkzaamheden en de databases van Unisolve zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en Unisolve houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wbp.

Meldingsplicht

De Wbp kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) danwel bij een functionaris voor de gegevensbescherming, welke is geregistreerd bij het CBP. Het CBP houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden: volledige betaling te realiseren van de door onze opdrachtgevers uit handen gegeven vorderingen, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het CBP vindt u via de website: www.cbpweb.nl.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal Unisolve deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal Unisolve naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop Unisolve als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Unisolve maakt binnen haar bedrijfsvoering onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Unisolve verkrijgt deze gegevens in het kader van haar werkzaamheden en heeft deze ook nodig om debiteuren op de toepasselijke wettelijke wijze aan te schrijven en te informeren ten aanzien van de verschuldigdheid van de openstaande som en de verschuldigde incassokosten. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Unisolve uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

  • tot incasso in de breedste zin des woords van de door onze opdrachtgevers uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:
  • op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vastgesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat
  • door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
  • uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Unisolve verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het CBP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming(fg).  Unisolve kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden zijn uitsluitend bedoeld bewerkers van gegevens en deze voldoen op hun beurt weer aan de gestelde wettelijke verplichtingen die behoren bij die hoedanigheid. Daarnaast kan Unisolve, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Beveiliging persoonsgegevens

Unisolve gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites. 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Unisolve deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend aan het adres van Unisolve onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten.  Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Unisolve voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden ook inlichten, Unisolve hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Unisolve met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door contact op te nemen via ons contactformulier op deze site onder vermelding van 'Privacy'. U stelt ons daarmee in de gelegenheid om verdere vragen van uw zijde te beantwoorden en te voorkomen dat problemen of zorgen bij u zouden (blijven) bestaan.

Contact

Contact

Heeft u vragen, neem direct contact met ons op via

0348-750540

Of vul hier het contactformulier in

Klacht indienen

Klacht indienen

Als u een klacht heeft dan dient u deze eerst bij ons voor te leggen, maak hiervoor gebruik van het klachtenformulier op deze website.

Formulier

Adres

Pompmolenlaan 10 | 3447 GK Woerden | Nederland | Contact